top of page
BANNER 2 .png

Yn dodgwydni fygythiadau seibr ledled Cymru.

Mae plismona wedi partneru â’r byd academaidd a’r sector preifat i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru gyda seiberddiogelwch.

EIN CENHADAETH 

Gwneud Seiberddiogelwch yn Syml

ar gyfer Busnes Cymreig.

Mae Canolfan Seiber Gydnerth Cymru (WCRC) yn helpu microfusnesau, busnesau bach, busnesau bach a chanolig, elusennau a sefydliadau trydydd sector eraill i adeiladu, cynnal a chynyddu ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch. Mae ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch yn sicrhau gwell amddiffyniad rhag bygythiad real iawn seiberdroseddu sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd. 

Seiber Gymorth Hygyrch

1.png

YMWYBYDDIAETH

Rydym yn codi ymwybyddiaeth o flaenoriaeth seiberddiogelwch i bob busnes yng Nghymru. 

2.png

GWYDNWCH

Rydym yn cynorthwyo busnesau a sefydliadau ledled Cymru yn uniongyrchol i sicrhau eu seiberddiogelwch.

3.png

DIOGELWCH

Rydym yn cynnig gwasanaethau seiberddiogelwch sylfaenol, fforddiadwy i adeiladu busnesau a sefydliadau mwy diogel.

Rydym yn canolbwyntio ar addysg drwy gamau syml, syml a blaenoriaethau cyraeddadwy.

Rydym yn defnyddio iaith glir yn lle jargon i helpu pobl i leihau bygythiadau trwy gamau ymarferol, dealladwy a syml. 

Mae’r WCRC yn gweithredu fel sefydliad dielw ac mae’n bartneriaeth blismona, sector preifat ac academia. Mae Canolfan Seiber Gydnerth Cymru hefyd yn gweithio gyda busnesau Cymreig eraill sydd wedi ffurfio ein bwrdd rheoli, grŵp cynghori, partneriaid Cyber Essentials a llysgenhadon cymunedol. Mae’r dull hwn yn ein gwneud yn gynnig seiberddiogelwch unigryw a dibynadwy.

Mae aelodau Canolfan Seiber Gydnerth Cymru yn cael mynediad am ddim i fewnwelediadau, ymyriadau a gwasanaethau arbenigol, taledig sy'n adolygu risg unigol ac yn darparu cyngor pwrpasol. 

WCRC banner.png

Pwysigrwydd gwneud

Seiberddiogelwch yn Flaenoriaeth

Os na chaiff ei gynllunio’n gywir, gall seiberddiogelwch fod yn anodd, yn gymhleth ac yn gostus. Gall cymuned fusnes Cymru fod yn sicr o wybodaeth gywir, amserol y gellir ei gweithredu drwy’r WCRC. Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau fel bod seiberddiogelwch yn fwy hygyrch, fforddiadwy ac yn bwysicaf oll, yn hawdd ei ddeall. 

 

Mae seiberdroseddu yn fygythiad i bob busnes, waeth beth fo'i faint, lleoliad, diwydiant neu oedran. Rydym wedi creu cymuned lle gellir rhannu’r bygythiadau a’r wybodaeth seiber diweddaraf. Trwy weithio gyda busnes ym mhob sector a rhannu arferion gorau a gwybodaeth y gellir ei gweithredu, gallwn gyda’n gilydd wella seiberddiogelwch a gwytnwch.

 

Cadwch barhad a chynaliadwyedd eich busnes trwy ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch trwy ymuno â WCRC heddiw am ddim.

  AELODAETH CRAIDD AM DDIM  

Mae eich taith cydnerthedd seiber yn cychwyn yma.

Rydym yn cynnig ymagwedd cam syml at seiberddiogelwch gan ddechrau gydag aelodaeth am ddim.

 

Mae ein rhaglen aelodaeth graidd rhad ac am ddim yn fan mynediad perffaith i'r rhai sydd â gwybodaeth gyfyngedig neu ddim gwybodaeth seiber. Mae aelodau’n derbyn arweiniad cenedlaethol, adnoddau a phecynnau cymorth, ynghyd â diweddariadau a mewnwelediadau seiberddiogelwch rheolaidd. Bydd yr aelodaeth hon yn hyblyg ac yn ddyfeisgar hefyd i ddechreuwyr a gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch mwy hyderus i gefnogi eu hanghenion a’u cyfeiriad penodol.

 

Ar gyfer gofynion seiberddiogelwch mwy technegol a phenodol, mae WCRC yn cynnig pecynnau arbenigol i ddarparu ar gyfer yr anghenion hyn.

 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch lleol i ddarparu atebion y gellir eu gweithredu i gyngor ac anghenion penodol.

Colleagues Working Together
Penarth Pier.png

CEFNOGWYD YN FALCH GAN

Rydym yn sicr wrth ein bodd i fod yn aelod o'r WCRC. Gyda chefnogaeth ac ymrwymiad parhaus y ganolfan i yrru’r neges gwytnwch seibr ar draws Cymru, rydyn ni’n gwybod, trwy ymuno, ein bod ni hefyd yn chwarae ein rhan i fynd i’r afael â seiberdroseddu.”

- Jessica Leigh Jones MBE

Cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr

Atebion Iungo 

nwha-logo-multicolor.png

“Roedd y gwasanaeth Cyber PATH yn galonogol iawn ac yn werthfawr i mi gael trosolwg annibynnol o’n trefniadau seiberddiogelwch. Mae wedi helpu i roi gwybod i ni am feysydd y mae angen i ni ganolbwyntio arnynt a gwella arnynt, ac mae’n fenter wych sy’n rhoi profiad yn y gwaith i fyfyrwyr.”

- Gareth Roberts

Swyddog Diogelu Data

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Career Alchemy Colour.jpg

“Fel Llysgennad Cymunedol WCRC, rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng ein busnesau lleol a’r ganolfan. Mae’r WCRC wedi trefnu cyfres o weithdai rhagorol i ni gydag arbenigwyr diogelwch ac yn rhoi mynediad i’n haelodau at y wybodaeth sydd ei hangen i redeg busnes bach yn ddiogel ac yn llwyddiannus.”

— Abigail Pilling

Rheolwr 

AGB Y Rhyl

WCRC banner.png
Affordable Cyber Security Services.png

Gwasanaethau Seiberddiogelwch Fforddiadwy

Trwy bartneriaethau sefydledig gyda phrifysgolion Cymru, rydym yn recriwtio’r dalent orau o gyrsiau cyfrifiadura a seiberddiogelwch, dan oruchwyliaeth arbenigwyr cenedlaethol ac yn darparu ein gwasanaethau Cyber PATH. Mae enghreifftiau o Cyber PATH yn cynnwys:

First Step Website Cyber Assessment.png

Asesiad Seiber Gwefan Cam Cyntaf

Mae'r asesiad seiberddiogelwch gwefan ysgafn cychwynnol hwn yn amlygu unrhyw risgiau i'w hystyried ynghyd â'r cyfle i drafod ymhellach gyda datblygwr/darparwr TG/cynnal y wefan er mwyn hybu seiberddiogelwch ymhellach.

Cyber Security Awareness Training.png

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Seiberddiogelwch

Mae hyfforddiant wedi'i deilwra i fod yn hawdd ei ddeall gydag iaith syml ar gyfer gwybodaeth ddefnyddiol am seiberddiogelwch. Darperir hyfforddiant mewn modiwlau cryno gan ddefnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn i helpu i ddeall risgiau, sut maent yn digwydd a sut i adnabod arwyddion o weithgarwch seiberdroseddol posibl.  

Vulnerability Scans.png

Sganiau Agored i Niwed

Mae ein harbenigwyr seiberddiogelwch yn asesu rhwydweithiau a systemau cwmnïau ac yn cyflawni achos ffug o dorri amodau seiber ar gyfer unrhyw wendidau y gellid eu hecsbloetio. Cedwir cyn lleied â phosibl o ryngweithio â systemau byw a chytunir ar gynlluniau a gweithrediadau llym ymlaen llaw i liniaru unrhyw risg.

9bdcbc_3f7b436057e0425b9cbf7b7cb41c4f8a~mv2.png
 • Do small businesses need cyber security?
  Yes. All businesses, including charities and associated supply chains - whether they are micro, small, medium size or large - need to have at least the minimum level of cyber security in place. Cybercriminals are looking for a way to access any kind of data, whether it be financial records, bank details, contracts, supplier lists, employee information. When it comes to the threat of cyberattack, it’s a matter of ‘when’ not ‘if’.
 • How much does cyber security cost a small business?
  Getting the basics of cyber security in place needn’t cost much. Ensuring that strong passwords are in place, data is backed up on a regular basis and multi-factor authentication is switched on are just some examples of good cyber security best practices. The WCRC’s free core membership package provides enough guidance and assistance on how to undertake these processes. We also offer an intermediate membership option to help steer businesses in the right direction for anything beyond this.
 • Are small businesses vulnerable to cyber-attacks?
  Yes. All businesses that use email, online banking, social media, accountancy packages etc, to operate are at risk of becoming a victim of cybercrime. The hot commodity for a cybercriminal is data, and even small businesses carry large amounts of this. Being aware of how incidents happen and how to mitigate this is key for protecting a business and its people.
 • Who can I report cybercrime to?
  If you suspect that you have been a victim of a scam, fraud or any form of cyber-attack, please report this to Action Fraud the UK's national reporting centre for fraud and cybercrime. You can report cybercrime online at any time using the online reporting tool, which will guide you through simple questions to identify what has happened. Action Fraud advisors can also provide the help, support and advice you need. Alternatively, you can call Action Fraud on 0300 123 2040 (textphone 0300 123 2050). Suspicious looking emails can be forwarded to the Suspicious Email Reporting Service (SERS): report@phishing.gov.uk and most phone providers are part of a scheme that allows customers to report suspicious text messages for free by forwarding it to 7726.
Cardiff Enterprise Zone.png

Cysylltwch â Ni

Cyflwyno ymholiad i drafod eich gofynion neu heriau seiber gyda ni a byddwn yn gwneud yr argymhellion priodol ar gyfer gwella seiberddiogelwch. 

 

Fel arall, os ydych yn barod i ddechrau, edrychwn ymlaen at eich croesawu i gymuned aelodaeth WCRC.

 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page