top of page

Canolfan Seibergadernid i'w sefydlu yng Nghymru gyda Heddlu'r DU ar gyfer BusnesauMae Canolfan Seibergadernid yn cael ei sefydlu yng Nghymru i fynd i'r afael â seibergadernid ym maes busnes, fel rhan o rwydwaith genedlaethol a arweinir gan yr Heddlu.


Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yw'r wythfed ganolfan allan o ddeg sydd wedi'u trefnu yn y DU i ddilyn Model Canolfan Gadernid Business Resilience International Management’s (BRIM)


Penodwyd BRIM yn dilyn proses fanwl o gaffael tendrau yr UE i greu deg Canolfan Seibergadernid mewn partneriaeth â Heddlu'r DU mewn 15 mis er mwyn atal ymosodiadau seiber rhag digwydd mewn busnesau, a helpu sefydliadau y mae achosion o ymosod ar ddata yn effeithio arnynt.


Bydd BRIM yn defnyddio ei raglen sefydlu fodiwlaidd lwyddiannus a'i gymorth rheoli prosiect er mwyn helpu Heddlu'r DU i greu'r Canolfannau yn seiliedig ar y model tebyg a gaiff ei gydnabod am ei lwyddiant yn yr Alban.


Defnyddiwyd y dull yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i greu Canolfannau ym Manceinion Fwyaf, Gogledd Ddwyrain Lloegr a Swydd Efrog, Canolbarth Lloegr, Gorllewin Canolbarth Lloegr, De Ddwyrain a De Orllewin Lloegr. Roedd Heddlu'r DU yn awyddus i roi'r dull ar waith yn gyflym ac yn eang gan fod cyfradd gweithgareddau troseddol ar-lein a'r bygythiad i fusnesau a sefydliadau'r trydydd sector yn parhau i gynyddu.


Mae Canolfan Seibergadernid yn bwynt cyswllt dynodedig i fusnesau ar gyfer seiberdroseddau ac yn rhoi mynediad i wasanaethau a all eu helpu i gyflawni cadernid seiber. Mae'n trosglwyddo cudd-wybodaeth a gaiff ei chasglu gan dimau arbenigol y Llywodraeth yn gymorth a gwasanaethau busnes cyfeillgar a hygyrch.

Felly, mae'r Ganolfan Seibergadernid yn hwb adnoddau sy'n gwella hyder busnesau yng ngallu'r heddlu i ddelio â seiberdroseddau, gan annog mwy o bobl i adrodd amdanynt a chydweithredu.

Mae Canolfan Seibergadernid yn bwynt canolog i'r heddlu ganolbwyntio ar adnoddau, gwybodaeth ac arbenigedd er mwyn helpu i atal seiberdroseddau a delio â seiberdroseddau. Mewn amgylchedd sy'n parhau i ddatblygu'n ddigidol, mae modelau'r Ganolfan Seibergadernid hefyd yn rhoi mynediad i'r heddlu i sgiliau seiber datblygedig, lefel uchel, mewn ffordd fforddiadwy, gan gydweithio â myfyrwyr Hacio Moesegol mewn prifysgolion blaenllaw.

Bydd y model yn cwmpasu tair elfen wahanol, gan gynnwys:

  • Strwythur a'r dull o lywodraethu bwrdd fel sefydliad annibynnol gan gyfuno'r heddlu, academyddion a busnesau

  • Darparu gwasanaethau masnachol gan gydweithio'n uniongyrchol â phrifysgolion rhanbarthol a myfyrwyr byw

  • Cydweithio'n uniongyrchol â'r model plismona seiber er mwyn helpu busnesau i fod yn rhan o'r modelau hyn


Bydd IASME, sy'n darparu'r model Cyber Essentials a ffefrir ledled y DU hefyd yn chwarae rhan weithredol yn y dull o roi'r contract hwn ar waith. IASME yw unig Bartner Cynllun Cyber Essentials y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ers mis Ebrill 2020.


Comments


The contents of this website are provided for general information only and are not intended to replace specific professional advice relevant to your situation. The intention of The Cyber Resilience Centre for Wales is to encourage cyber resilience by raising issues and disseminating information on the experiences and initiatives of others. Articles on the website cannot by their nature be comprehensive and may not reflect most recent legislation, practice, or application to your circumstances. The Cyber Resilience Centre for Wales provides affordable services and Trusted Partners if you need specific support. For specific questions please contact us.

The Cyber Resilience Centre for Wales does not accept any responsibility for any loss which may arise from reliance on information or materials published on this document. The Cyber Resilience Centre for Wales is not responsible for the content of external internet sites that link to this site or which are linked from it.

bottom of page